Dokumentace k programu

Albiero 2.2

Petr Scheirich 2002

Program Albiero je free počítačové planetárium pro operační systém MS DOS.

OBSAH:

 1. Data která program poskytuje
 2. Spuštění programu
 3. Ovládání
  1. Levý ovládací panel
  2. Menu Zobrazení
  3. Menu Služby
 4. Přílohy
  1. Formát souborů se záznamem z pozorování meteorů
  2. Postup při stahování souborů z katalogu USNO 2.0
  3. Poděkování
1. Data která program poskytuje

2. Spuštění programu

Program spustíte příkazem "albiero2.exe".

3. Ovládání

3.1 Levý ovládací panel
V levé části prostředí programu jsou zobrazeny datum, čas, zeměpisné souřadnice pozorovatele a parametry zobrazování. Hodnoty lze zmenšit (resp. zvětšit) kliknutím pravým (resp. levým) tlačítkem myši na příslušný řádek, stejně tak lze vypnout či zapnout příslušný parametr. Hodnoty i parametry lze měnit rovněž stiskem klávesy, která je uvedena v lomených závorkách na příslušném řádku (^ = Ctrl). (Datum, čas a zeměpisné souřadnice vč. nadm. výšky lze nastavit rovněž v menu Pozorovatel.)
Kliknutím myši na tlačítko v dolní části, znázorňující stránky položené přes sebe, nebo stiskem klávesy <PgDn> či <PgUp> můžete změnit nabídku v levé části a měnit jiné parametry.

Význam parametrů:

Strana 1:
Rovníková síť: Na hvězdné mapě bude zobrazena síť tvořená rovnoběžkami a deklinačními kružnicemi.
Ekliptika: Zobrazení ekliptiky.
Souhvězdí: Zobrazení čar znázorňujících souhvězdí.
Zkratky: U příslušných souhvězdí budou zobrazeny jejich zkratky.
Jména hvězd: Zobrazení jmen u hvězd, které mají jména.
Azimutální zobr: Mapa bude zobrazena tak, jak je pozorovatelná obloha v nastavenem čase a místě.
Azimutalní síť: Na mapě bude zobrazena síť tvořena kružnicemi azimutu a výšky nad obzorem.
Obzor: Na mapě bude zobrazena poloha obzoru a objekty pod obzorem se nebudou zobrazovat.
Převráceně: Zobrazi mapu jako při pohledu v převracejícím dalekohledu.
Pravítko: Na okrajích zobrazovacího okna bude zobrazena stupnice souřadnic.
Sluneční soust.: Budou zobrazeny Slunce, Měsíc a planety.
Jména těles: U Slunce, Měsíce a planet se budou zobrazovat jejich názvy.
Bitmapy: Bodou zobrazeny mapy povrchu některých planet a Měsíce.
Jména planetek: U zobrazených planetek budou uvedeny jejich názvy.
Decimagnitudy: U všech zobrazených hvězd bude uvedena jejich jasnost v decimagnitudách (např. 5.6 mag = 56).

Strana 2:
Řecká písmena: Hvězdy v souhvězdí budou označeny řeckými písmeny (podle Bayerova značení).
Číslice: Hvězdy v souhvězdí budou označeny číslicemi (podle Flamsteedova značení).
Dvojhvězdy: Dvojhvězdy a vícenásobné soustavy budou zvýrazněny úsečkou (dvojhvězdy) nebo tří, čtyř, a pěticípou hvězdičkou (trojhvězdy, čtyřhvězdy a soustavy s více než čtyřmi složkami).
Proměnné: Proměnné hvězdy budou zvýrazněny trojúhelníčkem.
Jména proměnn.: U proměnných hvězd budou vypsána jejich jména.
NGC: Budou zobrazeny objekty z NGC katalogu.
Galaxie jsou označeny červenou elipsou, hvězdokupy modrým kroužkem a ostatní objekty zeleným kroužkem (elipsou).
 Čísla NGC: U objektů NGC budou zobrazeny jejich čísla.
 Galaxie,
 Hvězdokupy,
 Mlhoviny:
Umožňuje vypnout či zapnout zobrazování jednotlivých typů objektů z katalogu NGC.
 Roz: Podmínka na úhlové rozměry nejmenších zobrazených objektů z NGC katalogu.
 Mag: Podmínka na magnitudu nejslabších zobrazených objektů z NGC katalogu.

Messierovy: Budou zobrazeny objekty z Messierova katalogu.
Označení M..: U Messierových objektů bude uvedeno jejich označení ve tvaru M + číslo.
Hranice souh.: Budou zobrazeny hranice souhvězdí.
Mag. škála: Určuje horní mez magnitudové škály zobrazované v dolní části obrazovky.
Překr. po ... s: Překreslování v reálném čase po zvoleném časovém okamžiku. Klikáním levým či pravým tlačítkem myšinastavte údaj na daný časový interval (1 az 60 sekund). Interval 0 s znamená, že se obrazovka nebude překreslovat.
Noční režim Celé prostředí programu bude převedeno do odstínů červené barvy, aby nerušilo při nočním pozorování.

3.2 Menu Zobrazení:

3.3 Menu Služby:

4. Přílohy
4.1 Formát souborů se záznamem z pozorování meteorů:

Soubory musí mít předepsaný tvar, který je patrný z následujícího příkladu:

====================
2000 04 22/23 NEDMA Martin Nedved
Lohenice           N4935  E1517
Method="P" Map="BR00 "

Intervals:
Beg. End Lm RA Dec.
2115 2155 6.2 180 20
2155 2240 5.9 180 20
--------------------
  2120  0.0 B 136.8 42.6 118.9 43.8 3
  2132  4.0 C 199.3 52.2 196.1 59.7 2
  2144 -1.0 B 216.5 52.5 213.9 62.0 1
  2157 -2.5 B 252.7 73.9 260.7 65.3 3
  2200  5.0 C 156.1 54.5 160.5 52.4 3
  2215 -3.0 C 202.9 48.7 169.0 34.9 1
  2239  4.0 B 250.0 65.8 234.6 70.8 2
====================
Nejprve jsou uvedeny datum a jméno pozorovatele, potom místo pozorování, dále intervaly, během kterých se pozorovalo (v UT).
Beg. - začátek pozorování
End - konec pozorování
Lm - mezní hvězdná velikost ve středu pozorovacího pole
RA - rektascenze středu pozorovacího pole
Dec. - deklinace středu pozorovacího pole

Poté následují vlastní pozorování meteorů:

čas, mag, rychlost (A-pomalý, . . . E-velmi rychlý),
souřadnice začátku RA, DEC a konce RA, DEC.

Dvacet znaků '=' na začátku a konci souboru je povinných.

Poznámka: Výše popsaný formát je vyžadován Mezinarodní Astronomickou Unií, program však nepotřebuje znát všechny údaje, které se v něm vyskytují, a proto může být řada těchto údajů vynechána.
Nejnutnější údaje, které v souboru musí být, aby jej program dokázal zpracovat jsou uvedeny v následující "osekané" ukázce:

====================
2000 04 22/23

Intervals:
Beg. End Lm RA Dec.
2115 2155 6.2 180 20
--------------------
  2120  0.0 B 136.8 42.6 118.9 43.8
  2132  4.0 C 199.3 52.2 196.1 59.7
  2144 -1.0 B 216.5 52.5 213.9 62.0
  2157 -2.5 B 252.7 73.9 260.7 65.3
  2200  5.0 C 156.1 54.5 160.5 52.4
  2215 -3.0 C 202.9 48.7 169.0 34.9
  2239  4.0 B 250.0 65.8 234.6 70.8
====================

4.2 Postup při stahování souborů z katalogu USNO 2.0:

Na adrese
http://www.nofs.navy.mil/data/FchPix/cfra.html
si můžete stáhnout soubory s databázemi hvězd ze zvolené oblasti oblohy. To provedete následujícím způsobem:

Daná stránka je rozdělena na dvě okna. Nejprve v dolním okně nastavíte tyto údaje:

'Center' - rektescenze a deklinace středu požadované oblasti oblohy.
'Size' - velikost požadované oblasti oblohy (v úhlových minutách nebo stupních)
'Magnitude Limits' - minimální a maximální magnituda hvězd, které mají být v databázi uvedeny.

O několik řádků níže, v sekci 'File Information' nastavte volbu 'Compress?' na "No" (to je velice DŮLEŽITÉ).

Poté klikněte na tlačítko 'Retrieve'.

V horním okně stránky se zobrazí obrázek zvolené části oblohy, pod kterým najdete odkaz
"USNO A2.0 Star List"

Textový soubor, na který ukazuje tento odkaz uložte s příponou .txt a nahrajte do adresáře USNO v adresáři s programem Albiero.

4.3 Poděkování:

Děkuji nadšencům z chatu a fóra Instantních astronomických novin (http://male.xtalk.cz/cgi-bin/male/male.fcgi?ID_chat=11) za cenné rady a připomínky v době kdy vznikaly první verze tohoto programu, zejména pak Martinu Nedvědovi za neocenitelnou pomoc při přípravě databáze hvězd z katalogu Tycho 2.
Dále děkuji všem uživatelům, kteří svými náměty pomáhali vytvářet pozdější verze.